Animals potencialment perillosos

Animals potencialment perillosos

En el Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, es fixen les característiques pròpies dels animals que han de ser catalogats com a tals.

1. ANIMALS D'ESPÈCIE CANINA POTENCIALMENT PERILLOSOS. Annex I (RD 287/2002)

 • Pit bull terrier
 • Bull terrier de Staffordshire
 • Terrier de Staffordshire americà
 • Rottweiler
 • Dog argentí
 • Fila brasiler
 • Tosa Inu
 • Akita Inu

2. CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES DELS CANS CONSIDERATS COM POTENCIALMENT PERILLOSOS. Annex II (RD 287/2002)
Els cans afectats per la present disposició tenen totes o la majoria de les característiques següents:

 • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • Marcat caràcter i gran valor.
 • Pèl curt.
 • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.
 • Cap voluminós cuboide, robust, amb crani ample i gros i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grosses i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
 • Coll ample, musculós i curt.
 • Pit massís, ample, gros, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb cames relativament llargues formant un angle moderat.

3. REQUISITS PER A LA OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Llicència municipal per a la tinença d'animals potencialment perillosos. Requisits personals (art. 3 RD 287/2002):

 • Acreditar majoria d'edat del sol·licitant (aportar DNI i fotocòpia d'aquest).
 • Certificat de no haver estat condemnat per delictes d'homicidis, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o tràfic de drogues, així com no haver estat privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
  S'obté a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, c. de la Posada de la Real, de Palma.
 • Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. S'obté a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear, c. dels Foners 10, Palma.
 • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
  Es pot obtenir en qualsevol centre de reconeixement mèdic homologat segons RD 2272/1985, de 4 de desembre.
 • Acreditar haver formalitzat un contracte d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 120.000 € (cal aportar pòlissa), en vigor (cal aportar la prima corresponent al període en vigor).
  Es pot obtenir en qualsevol companyia asseguradora establerta legalment a l'Estat espanyol.

Requisits de la Llei 50/1999, de 23 de desembre (art. 6)

 • Certificat de sanitat animal del ca, efectuat per un veterinari clínic col·legiat. Pot obtenir-se en qualsevol professional que es trobi en situació d'alta en el Col·legi Oficial.
 • Un cop obtinguda la llicència, el titular d'aquesta ha de sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal d'Animals potencialment perillosos. Es pot efectuar aquest tràmit en qualsevol Unitat Integrada d'Atenció al Públic municipal.

Data darrera modificació: 30 d’agost de 2023