Legislació

Legislació

Legislació Municipal

Ordenança per a l'inserció dels animals de companyia a la societat urbana
BOIB nº 56 (24-04-2004)

Reglament de Serveis del Centre Sanitari Municipal de la ciutat de Palma de Mallorca.


Legislació Autonòmica

Llei 1/92, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà. BOCAIB nº 58, (14/05/1992).
Decret 56/1994, de 13 de maig, per el que s'aprova el Reglament per el dessenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992,de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà. BOCAIB nº 65 (28/05/1994).
Llei 5/1999, de 31 de març, de cans guia. BOCAIB nº 45 (10/04/99).
Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 14/06/89, per la que es crea i dessenvolupa la normativa de registre de nuclis zoològics de Balears (BOCAIB nº 84, 11/07/89).
Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 19/12/94, per la que es regula el Registre d'Associacions de Protecció i Defensa dels animals (BOCAIB nº 157, 24/12/1994).
Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca del 06/07/1992, per la que es crea el Registre de Centre de atenció.
Decret 37/1989, de 31 de març, por el que es regulen els certàmens ramaders amb presència de ramat viu a la Comunitat Autònoma de las Illes Balears (BOCAIB nº 50, 25/04/89).
Ordre del Conseller d'Agricultura, Comerç i Industria, de 21.05.99, per la que es regula l'identificació dels animals de companyia a les Illes Balears (BOCAIB nº74, 08/06/99).
Ordre conjunta de les Conselleries d'Agricultura i Pesca i de Sanitat i SS. de 7 de juny de 1996, per la que es regula el desenvolupament de la Campanya de Vacunació antiràbica de cans i moixos, en l'àmbit de les Illes Balears (BOCAIB nº76, 20/06/96).


Legislació Estatal

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tenència d'Animales Potencialment Perillosos (BOE nº 307, 24/12/99).
RD 287/2002, de 22 de març, per el que es dessenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règimen Jurídico de la Tenència d'Animals Potencialment Perillosos.

Data darrera modificació: 1 d’octubre de 2021